GEWOON HAZES KOORREGLEMENT

1.     Aanmelden als lid van het koor kan schriftelijk middels het invullen van het inschrijfformulier. Inschrijfformulier te verkrijgen op de repetitieavond.

2.     Een belangstellende mag 2 repetitie’s gratis bijwonen (en meteen meedoen).

3.   De repetitie avonden zijn voor iedereen vrij toegankelijk .

4.     Bij inschrijving is het nieuwe lid verplicht een koor-overhemd en polo met logo aan te schaffen           

5.  Bij aanvang van het lidmaatschap ontvangt u een koormap met alle liedjes erin, deze map blijft eigendom van het koor en levert u bij beëindiging van het lidmaatschap weer in. Indien de map door slijtage of vermissing vervangen moet worden betaald u 15 euro voor een nieuw exemplaar

 6.     De directie maakt kort voor het optreden via de App en via de email bekend in welke outfit opgetreden gaat worden. Een vast onderdeel van de kleding is een blauwe jeans. 

7.     Van de leden wordt verwacht dat zij zoveel mogelijk deelnemen aan de optredens en daarbij 30 minuten van te voren aanwezig zullen zijn.

8.     Van de koorleden wordt verwacht dat zij zoveel mogelijk aanwezig zullen zijn op de repetities en daarbij ook ruim op tijd komen. De repetities worden gehouden in het Restaurant van het Erasmushuis, Noorderven 79, 1504AL te Zaandam op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Tijdens de Kerstvakantie en zomervakantie zijn  er géén repetities.

9.     Afmelding voor de repetities kan gegeven worden bij Yvonne via de App Gewoon Hazes of per email:  mail@gewoonhazes.nl

10.  Afmelding voor een optreden kan alléén gegeven worden in de eerste week ná het bekend worden van de boeking, per email bij mail@gewoonhazes.nl Na die week bekijkt de directie of er voldoende koorleden zullen zijn om de boeking te bevestigen. Bij onvoldoende deelname zal de boeking geannuleerd worden. 

11.  Vlak voor en tijdens optredens wordt er geen overmatig alcohol gedronken

12.  Klachten dienen te worden gemeld bij de directie. Indien men de naam van Gewoon Hazes dreigt te schaden kan de directie hier consequenties aan verbinden.

13.  Bij alle uitingen in Social media dient men te denken om de naam van het Gewoon Hazes koor hoog te houden en zich dus te weerhouden van negatieve uitspraken, pesten, discriminatie en of verwijten!

14.  Gebruik van het Gewoon Hazes logo mag alleen met toestemming van de directie

15.  Gewoon Hazes is niet verantwoordelijk voor schade aan, of verlies c.q. diefstal van goederen en eigendommen tijdens repetities en optredens.

16.  De contributie bedraagt € 12,= per maand en dient iedere 1 e maandag van de maand betaald te worden aan Yvonne. Tijdens de vakantie’s gaat de contributie door, dat geldt ook als u kort of landurig niet aanwezig bent. 

17.  Begunstigers of donateurs betalen minimaal € 35,00 per kalenderjaar per persoon, bij voorkeur via storting op de bankrekening NL11RABO0340272074 ten name  van Stichting Gewoon Hazes te Zaandam, onder vermelding van naam, adres en de vermelding “donateur”. Zij hebben het recht de door Gewoon Hazes georganiseerde evenementen bij te wonen, binnen de  randvoorwaarden zoals die telkens, voorafgaand aan het evenement, door het koor worden vastgesteld. Ieder koorlid kan donateurs aanmelden via een formulier, te bevragen bij Yvonne.

18.  Naar aanleiding van besluiten kunnen door de directie  wijzigingen worden aangebracht.

19.  De directie behoudt zich het recht voor om een lidmaatschap op te schorten of te beëindigen.

Aanvulling

 

GEWOON HAZES KOOR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Deelname aan het koor is vrijwillig maar niet vrijblijvend.

 Met elkaar hebben we bepaalde afspraken, waar we ons aan moeten houden.

De leden behoren zich hiervan bewust te zijn en zich aan het huishoudelijk reglement of regelingen en/of te nemen besluiten door Joshua en Yvonne Prins te houden.

 

REPETITIES EN OPTREDENS

 

De leden worden geacht repetities en uitvoeringen bij te wonen, waarbij het tijdig aanwezig zijn gewenst is zodat repetities en optredens op het vastgestelde tijdstip kunnen beginnen en eindigen.

 

De repetities worden wekelijks op maandagavond gehouden van 20.00-22.00 uur met uitzondering van de zomer- en kerstvakantie.

 

Na het bekend maken van de datum voor een nieuw optreden maakt ieder lid binnen één week bekend als hij of zij hierbij niet aanwezig kan zijn zodat de boeking bevestigd of geannuleerd kan worden afhankelijk van het aantal deelnemers.

Een optreden is namelijk alleen mogelijk bij voldoende aanwezigheid van de koorleden.

 

Ieder lid is verplicht zich bij verhindering af te melden zowel voor de repetities als voor het optreden. Is er eenmaal toegezegd dat er wordt deelgenomen aan een optreden dan kan hiervan alleen bij urgentie van afgeweken worden. De boeking is namelijk gedaan voor een bepaald aantal leden van het koor.

 

Bij verzuim zonder af bericht staat het Joshua en Yvonne vrij om de deelname aan het koor op te schorten of te beëindigen.